پتروشیمی ها

۱ – شرکت پتروشیمی آبادان

۲ – شرکت پتروشیمی خارگ

۳ – شرکت پتروشیمی فجر

۴ – شرکت سهامی پتروشیمی شهید تند گویان

۵ – شرکت سهامی پتروشیمی فن آوران

۶ – شرکت صنایع پتروشیمی امیر کبیر

۷ – شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

۸ – شرکت صنایع پتروشیمی مارون

۹ – شرکت کالای پتروشیمی

۱۰ – شرکت کالای پتروشیمی ( بندر امام )