نیروگاه ها

۱ – شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

۲ – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی – تبریز

۳ – شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

۴ – شرکت مدیریت تولید برق اهواز – رامین

۵ – شرکت مدیریت تولید برق بعثت

۶ – شرکت مدیریت تولید برق بیستون

۷ – شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس – نیروگاه کازرون

۸ – شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان

۹ – شرکت مدیریت تولید برق شازند

۱۰ – شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم

۱۱- شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

۱۲- شرکت مدیریت تولید برق نکا

۱۳- شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا