صنایع

۱- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

۲ – شرکت سهامی فولاد مبارکه اصفهان

۳ – شرکت فولاد خوزستان

۴ – شرکت فولاد کاویان