سایر

۱ – شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران

۲ – شرکت مهندسی قائم سپاهان