آیا همیشه بالا بودن سختی استم یک شیر تضمین کننده توانایی بالا و عمر طولانی ولو مورد نظر است؟

آنالیز شکست استم های دو شیر جدا ساز در سیستم بلودان ژنراتور های بخار نشان می دهد که بالا بودن میزان سختی آنها علت اصلی شکست مکرر آنها میباشد . آنالیز متالورژیک انجام شده روی استم های  ولوهای  مورد نظر نشانگر وجود رسوبات غیر فلزی به میزان غیر طبیعی ( MnS ) در ماتریس کریستال استم ها بود که باعث این اتفاق شد.

۱۲۳

این ناخالصی های غیر فلزی می توانند مانند شکاف هایی در ساختار استم عمل کنند که به شکننده بودن استم ها کمک میکند . طبق آنالیز انجام شده میزان وجود این ناخالصی ها در ساختار استم ها تقریبا ۲ برابر حد مجاز وجود آن می باشد . بر اساس انالیز مشخصه های فیزیکی استم های شکسته شده سختی آنها به واسطه وجود این ناخالصی ها ۲ برابر حد مجاز و تغییرات طول آنها در برابر تنش های وارده کمتر از حالت استاندارد برای استم ها می باشد. به طور کلی این سختی بالا و قابلیت ارتجاع کمتر از حد لازم باعث می شود که در ولو هایی که استم ها تحت ضربه قرار می گیرند حالت شکننده تری پیدا کنند و توانایی جذب ضربه را نداشته باشند و درنتیجه احتمال شکستشان بیشتر باشد.

به طورکلی این ناخالصی ها در ساختار کریستالی استم ها در اثر انجام نا مناسب عملیات حرارتی آنیلینگ به وجود می اید که باعث به وجود آمدن محل های ایجاد تمرکز تنش و بیشتر شدن سختی ( Hardness ) و کاهش سفتی ( toughness ) استم ها می شود.

در نتیجه این تصور که همواره سختی بالا متضمن افزایش طول عمر ولو های مورد استفاده می شود صحیح نمی باشد بلکه میزان سختی باید با توجه به میزان ضربه و شرایط فیزیکی که برای ولو ایجاد می شود تعیین و بر اساس آن اجزای ولو طراحی و در شرایط مناسب ساخت آن ها انجام پذیرد.